1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem online kurzů, členství v online klubu a digitálních produktů.

1.2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou,  těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.3 Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je Jana Militká, Skořicová 257/7, 104 00 Praha 10 - Křeslice, IČO: 65241258, Kontaktní údaje  jsou dostupné na www.magickekyvadlo/kontakt.

1.4 Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. 

1.5 Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od kupujícího. Kupující je v tomto případě povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

2. Objednání služeb, členství a digitálních produktů

2.1 Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

2.2. Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://andrea-pixova.cz.

2.3 Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

2.4 Odeslaná objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat, v takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli.

2.5 Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím platební brány Stripe. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části.

2.6 Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.magickekyvadlo.cz najdete všechny aktuální ceny předmětů koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu.

3.2 Na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad (fakturu), který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě. 

4. Dodací podmínky produktů (online klubu, online kurzů a digitálních produktů)

4.1 ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU

Při koupi digitálního produktu (e-booku, videoobsah) bude digitální obsah ve formátu pdf nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou e-mailovou adresu. Pokud je předmětem koupě online kurz nebo online klub, budou kupujícímu odeslány unikátní přístupové údaje obratem po obdržení platby a zpřístupněn obsah předmětu koupě.

4.2 DODACÍ LHŮTA

4.2.1 Délka dodací lhůty se odvíjí od zvoleného způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Poskytovatele.

4.2.2 U platby platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby a připsání částky na účet Poskytovatele. Je-li u kurzu uvedeno datum spuštění, bude produkt dodán a zpřístupněn k termínu uvedeném u daného kurzu. 

4.2.3 Po dodání produktu si je kupující povinen co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistí-li  nedostatky nebo vady, kontaktuje Poskytovatele, aby neprodleně provedl nápravu.

4.2.4 Digitální obsah (online kurz, online klub a e-book) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny, zda mu přehrávání videa funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Úhradou ceny kupující potvrzuje, že se mu video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný produkt. Posyktovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci kupujícího z tohoto důvodu.

5. Platba

5.1 ZPŮSOBY PLATBY

Platební kartou online přes platební bránu Stripe.com.

Rychlým bankovním převodem.
Bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem.

5.2 Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe Payments Europe Limited, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe. S údaji Vaší platební karty Stripe nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). 

5.3 Rychlý bankovní převod

Tento způsob platby probíhá v rámci objednávkového formuláře přes platební tlačítka vybraných bankovních institucí, kterými se zákazník bezpečně připojí do svého internetového bankovnictví a zadá příkaz k úhradě. Taková platba je na účet připsána rychleji než standardní bankovní převod, u vybraných bank je převod realizován okamžitě a přístup k vybranému digitálnímu produktu máte rychleji než standardním bankovním převodem.

5.4 REKLAMACE NEBO NEPROBĚHNUTÍ PLATBY PŘI VYUŽITÍ PLATEBNÍ BRÁNY STRIPE PAYMENTS

Pokud se v průběhu platby přes platební bránu objeví problém a vaše platba neproběhne nebo bude stržena vícekrát, kontakt pro dotazy k platbám či případné reklamace je:

Stripe Payments Europe Limited
1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland

Pokud chcete Stripe kontaktovat, můžete TUDY. 

Web: https://support.stripe.com/contact/email?topic=disputes

5.5 FORMA PLATBY

Platba je možná:

Jednorázově - zakoupení kurzu, digitálního produktu nebo členství
Opakovaná platba - prodloužení členství

5.5.1 Pro členství v online klubu využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou nebo bankovním převodem. Opakovaná platba je v nižší nebo původní výši zakoupeného členství. Její výše je vždy uvedena v e-mailu o opakované platbě, který uživateli odchází nejpozději 7 dní PŘED termínem obnovení členství. Vyplněním prodejního formuláře se Objednatel zavazuje uhradit členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedeném na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Objednatel dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši a periodě) byl každých 182 nebo 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Objednatele, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

5.6 UPOZORNĚNÍ NA AUTOMATICKOU PLATBU
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Objednatel je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného poplatku, periodě i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Objednatel vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu poskytovatel vždy 7 dnů před automatickým vyúčtováním poplatku e-mail na adresu uvedenou v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Objednatel opakované platby zrušit.

5.6 UKONČENÍ ČLENSTVÍ V KLUBU A ZRUŠENÍ AUTOMATICKÉ PLATBY

Členství v online klubu či online kurzu může Kupující kdykoliv ukončit a to výhradně kontaktováním zákaznické podpory na adrese jmilitka@seznam.cz. Ukončením členství v klubu či kurzu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Objednatel vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup po vypršení uhrazené doby členství definitivně ukončen.
 

6. Odpovědnost Poskytovatele

6.1 Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Poskytovatele. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele.

6.2 Poskytovatel neposkytuje Uživatelům žádné záruky ve vztahu k vlastnostem produktů, nevyplývá-li z VOP výslovně jinak.

6.3 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.magickekyvadlo.cz. Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě je pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

7. Povinnosti uživatele

7.1 Údaje Uživatele mohou být zveřejněny v rámci příslušného produktu.

7.2 Uživatel není oprávněn používat produkt nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu a dle jeho zjevných anebo inzerovaných vlastností, není-li doplněno oboustrannou dohodou o jiném způsobu užívání. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal produkt nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Poskytovatele. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu produktu ze strany Uživatelů nad rámec vyplňování úkolů a vyplňování kvízů, které se ukládají do google dokumentů a tabulek Poskytovatele a které je Uživatel oprávněn tisknout a ukládat do svého počítače pro svoji vlastní potřebu.

7.3 Přístup k účtu/účtům Uživatele v rámci produktu je chráněn přihlašovacími údaji.

8. Uživatel je povinen:

8.1.

(a) oznámit Poskytovateli veškeré bezpečnostní nedostatky produktu, které se při jejich používání dozvěděl

(b) zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení Poskytovateli

8.2 Uživatel je rovněž povinen:

(a) chránit své zařízení před zneužitím,

(b) nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje a chránit přihlašovací údaje

(c) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů třetím osobám,

(d) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

8.3 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Uživatel povinen o tom neprodleně informovat Poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Uživatele, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele.

9. Reklamace

9.1 Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených na webové adrese www.jana-militka-festova.cz/kontakt

9.2 O reklamaci rozhodne Poskytovatel ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuta delší lhůta. 

9.3 Poskytovatel zpřístupní Uživateli zakoupený produkt, který bude bez vad.

9.4 V době výpadku či odstávky webového prostředí online produktu může být produkt Uživateli bez nároku na kompenzaci dočasně nepřístupný.

9.5 V případě, že bude produkt zpřístupněný Uživateli obsahovat vady, Uživatel může:

(a) požadovat bezplatné odstranění vady (pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu), nebo

(b) požadovat zpřístupnění nového produktu bez vad pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze části produktu, může Uživatel požadovat jen nové zpřístupnění takové části produktu);

(c) odstoupit od smlouvy, není-li možné žádné z řešení výše nebo se jedná o opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo větší počet vad;

9.6 Neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

9.7 Rozsah poskytování produktu dle těchto VOP platí do doby, než Jana Militká, IČ: 65241258 přestane provozovat webové prostředí online kurzu nebo klubu nebo přestane poskytovat produkty, které jsou předmětem prodeje. Uživatel však bude mít právo produkt využívat nejméně 12 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy týkající se placeného produktu dle těchto VOP; v případě bezúplatných produktů toto právo Uživateli nenáleží.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od zakoupení produktu. 

10.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele a postupovat dle instrukcí na webové stránce www.magickekyvadlo.cz.

10.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy nejpozději 14. den od zakoupení produktu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, úhradu produktu, kterou obdržel od Uživatele. Vrácení platby proběhne ze strany Poskytovatele bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

11. Uživatelský účet

11.1 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

11.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být Poskytovatelem aktualizovány bez předchozího upozornění.

12. Ochrana duševního vlastnictví

12.1 Uživatel nesmí používat Produkt nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal produkt nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování nad rámec vytištění a užívání materiálů poskytnutých v rámci produktu bez prokazatelného souhlasu Poskytovatele .

12.2 Předmětem koupě je produkt duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu autora.

13. Ochrana osobních údajů

13.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

13.2 Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

13.3 Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

13.4 Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

13.5 Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

14. Rozhodné právo a mimosoudní řešení případných sporů

14.1 Tyto VOP, jakož i vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto VOP anebo smlouvy mezi Uživatelem a Posyktovatelem budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

14.2 Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. [Každá strana si nese své náklady sama.]

14.3 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

15. Změna podmínek používání

15.1. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit, zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů.. V takovém případě Poskytovatel oznámí Uživateli provedení změn e-mailem zaslaným Uživateli adresu uvedenou v objednávce produktu, případně jiným vhodným způsobem, např. v rámci webového prostředí zakoupeného online produktu. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné uplynutím sedmi (7) pracovních dnů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného Posyktovatelem. Uživatel je oprávněn změnu VOP odmítnout formou odstoupení od smlouvy uzavřené Poskytovatelem dle těchto VOP, a to až do okamžiku nabytí jejich účinnosti. Přiměřeným rozsahem se rozumí změna jakéhokoliv ujednání těchto VOP, jakož i jiných ustanovení, na které se tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky odkazují. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22. 8. 2023.

16.2 Práva a povinnosti Uživatelů s ohledem na zpracování osobních údajů a další informace ohledně zpracování osobních údajů prováděného ze strany Poskytovatele jsou dostupné v rámci aktuální Ochrany osobních údajů.